CHƯƠNG 17 THUẦN PHONG 淳 風

Hán văn: 太 上, 不 知 有 之. 其 次, 親 而 譽 之. 其 次, 畏 之. 其 次, 侮 之. 信 不 足 焉, 有 不 信 焉. 悠 兮, 其 貴 言. 功 成 事...

CHƯƠNG 18 TỤC BẠC 俗 薄

Hán văn: 大 道 廢, 有 仁 義. 智 慧 出, 有 大 偽. 六 親 不 和, 有 孝 慈. 國 家 昏 亂, 有 忠 臣. Phiên âm: Đại Đạo phế,hữu nhân nghĩa. Trí...

CHƯƠNG 8 DỊ TÍNH (易 性)

Hán văn: 上 善 若 水. 水 善 利 萬 物 而 不 爭, 居 眾 人 之 所 惡, 故 几 於 道. 居 善 地, 心 善 淵, 與...

CHƯƠNG 6 THÀNH TƯỢNG (成 象)

Hán văn: 谷 神 不 死 是 謂 玄 牝. 玄 牝 之 門, 是 謂 天 地 根. 綿 綿 若 存. 用 之 不 勤. Phiên âm: Cốc thầnbất...

CHƯƠNG 10 NĂNG VI (能 為)

Hán văn: 載 營 魄 抱 一 能 無 離 乎? 專 氣 致 柔, 能 如 嬰 兒 乎? 滌 除 玄 覽, 能 無 疵 乎? 愛 民 治...

CHƯƠNG 7 THAO QUANG (韜 光)

Hán văn: 天 長 地 久. 天 地 所 以 能 長 且 久 者, 以 其 不 自 生, 故 能 長 生. 是以 聖 人 後 其...

CHƯƠNG 9 VẬN DI (運 夷)

Hán văn: 持 而 盈 之, 不 如 其 已. 揣 而 銳 之, 不 可 長 保. 金 玉 滿 堂, 莫 之 能 守. 富 貴 而 驕, 自 遺 其...

CHƯƠNG 13 YẾM SỈ (厭 恥)

Hán văn: 寵 辱 若 驚. (貴) 大 患 若身. 何 謂 寵 辱 若 驚. 寵 為 (上, 辱 為) 下. 得 之 若 驚, 失 之 若 驚.何 謂 (貴) 大 患 若...

CHƯƠNG 14 TÁN HUYỀN (贊 玄)

Hán văn: 視 之 不 見, 名 曰 夷. 聽 之 不 聞, 名 曰 希. 搏 之 不 得, 名 曰 微. 此 三 者 不 可 致 詰. 故 混 而...

CHƯƠNG 21 HƯ TÂM 虛 心

Hán văn: 孔 德 之 容, 惟 道 是 從. 道 之 為 物, 惟 恍 惟 惚. 惚 兮 恍 兮, 其 中 有 象. 恍 兮 惚 兮, 其 中 有...

NHÂN SINH TRUYỆN