CHƯƠNG 44 TRI CHỈ 知 止

Hán văn: 名 與 身 孰 親, 身 與 貨 孰 多. 得 與 亡 孰 病. 是 故, 甚 愛 必 甚 費. 多 藏 必 厚 亡. 知 足 不...

CHƯƠNG 40 KHỬ DỤNG 去 用

Hán văn: 反 者 道 之 動. 弱 者 道 之 用. 天 下 萬 物 生 於 有, 有 生 於 無. Phiên âm: Phảngiả Đạo chi động....

CHƯƠNG 54 TU QUAN 修 觀

Hán văn: 善 建 者 不 拔. 善 抱 者 不 脫. 子 孫 以 祭 祀 不 輟. 修 之 於 身, 其 德 乃 真. 修 之 於...

CHƯƠNG 57 THUẦN PHONG 淳 風

Hán văn: 以 正 治 國. 以 奇 用 兵. 以 無 事 取 天 下. 吾 何 以 知 其 然 哉? 以 此: 天 下 多 忌 諱...

CHƯƠNG 69 HUYỀN DỤNG 玄 用

Hán văn: 用 兵 有 言, 吾 不 敢 為 主, 而 為 客. 不 敢 進 寸 而 退 尺. 是 謂 行 無 行, 攘 無 臂, 扔 無敵, 執...

CHƯƠNG 68 PHỐI THIÊN 配 天

Hán văn: 善 為 士 者 不 武. 善 戰 者 不 怒. 善 勝 敵 者 不 與. 善 用 人 者 為 之 下. 是 謂 不...

CHƯƠNG 52 QUI NGUYÊN 歸 元

Hán văn: 天 下 有 始, 以 為 天 下 母. 既 得 其 母, 以 知 其 子. 既 知 其 子 復 守 其 母. 沒 身 不 殆. 塞...

CHƯƠNG 42 ĐẠO HÓA 道 化

Hán văn: 道 生 一, 一 生 二, 二 生 三, 三 生 萬 物. 萬 物 負 陰 而 抱 陽, 沖 氣 以 為 和. 人 之 所 惡 唯...

CHƯƠNG 49 NHIỆM ĐỨC 任 德

Hán văn: 聖 人 無 常 心, 以 百 姓 心 為 心. 善 者 吾 善 之. 不 善 者 吾 亦 善 之, 得 善 矣. 信 者...

CHƯƠNG 53 ÍCH CHỨNG 益 證

Hán văn: 使 我 介 然 有 知, 行 於 大 道 唯 施 是 畏. 大 道 甚 遺 而 民 好 徑. 朝 甚 除, 田 甚...

NHÂN SINH TRUYỆN