CHƯƠNG 81 HIỂN CHẤT 顯 質

Hán văn: 信 言 不 美. 美 言 不 信. 善 者 不 辯. 辯 者 不 善. 知 者 不 博. 博 者 不 知. 聖 人 不 積. 既 以...

CHƯƠNG 80 ĐỘC LẬP 獨 立

Hán văn: 小 國 寡 民. 使 有 十 伯 之 器 而 不 用. 使 民 重 死 而 不 遠 徙. 雖 有 舟 輿 無...

CHƯƠNG 79 NHIỆM KHẾ 任 契

Hán văn: 和 大 怨, 必 有 餘 怨. 安 可 以 為 善. 是 以 聖 人 執 左 契 而 不 責 於 人. 有 德 司...

CHƯƠNG 78 NHIỆM TÍN 任 信

Hán văn: 天 下 莫 柔 弱 於 水, 而 功 堅 強 者 莫 之 能 勝, 以 其 無 以 易 之. 柔 勝 剛, 弱 勝 強. 天...

CHƯƠNG 77 THIÊN ĐẠO 天 道

Hán văn: 天 之 道, 其 猶 張 弓 與? 高 者 抑 之, 下 者 舉 之, 有 餘 者 損 之, 不 足 者 補 之. 天 之 道, 損 有...

CHƯƠNG 76 GIỚI CƯỜNG 戒 強

Hán văn: 人 之 生 也 柔 弱, 其 死 也 堅 強. 萬 物 草 木 之 生 也 柔 脆, 其 死 也 枯 槁. 故 堅...

CHƯƠNG 75 THAM TỔN 貪 損

Hán văn: 民 之 飢, 以 其 上 食 稅 之 多, 是 以 飢. 民 之 難 治, 以 其 上之 有 為, 是 以 難 治. 民 之 輕...

CHƯƠNG 74 CHẾ HOẶC 制 惑

Hán văn: 民 不 畏 死, 奈 何 以 死 懼 之? 若 使 民 常 畏 死, 而 為 奇 者, 吾 得 執 而 殺 之, 孰 敢. 常...

CHƯƠNG 72 ÁI KỶ 愛 己

Hán văn: 民 不 畏 威, 則 大 威 至. 無 狎 其 所 居, 無 厭 其 所 生. 夫 唯 不 厭, 是 以 不 厭. 是 以聖 人...

CHƯƠNG 71 TRI BỆNH 知 病

Hán văn: 知 不 知 上, 不 知 知 病. 夫 唯 病 病, 是 以 不 病. 聖 人不 病, 以 其 病 病, 是 以 不 病. Phiên âm: Tri...

NHÂN SINH TRUYỆN