CHƯƠNG 37 VI CHÍNH 為 政

Hán văn: 道 常 無 為 而 無 不 為. 侯 王 若 能 守 之, 萬 物 將 自 化. 化 而 欲 作, 吾 將 鎮 之. 以 無...

CHƯƠNG 36 VI MINH 微 明

Hán văn: 將 欲 歙 之, 必 故 張 之. 將 欲 弱 之, 必 故 強 之. 將 欲 廢 之, 必 故 興 之. 將 欲 奪 之, 必 故...

CHƯƠNG 35 NHÂN ĐỨC 仁 德

Hán văn: 執 大 象, 天 下 往. 往 而 不 害. 安 平 泰. 樂 與 餌, 過 客 止. 道 之 出 口, 淡 乎 其 無 味. 視 之 而 不 足...

CHƯƠNG 34 NHIỆM THÀNH 任 成

Hán văn: 大 道 氾 兮, 其 可 左 右. 萬 物 恃 之 而 生 而 不 死. 功 成 不 名 有. 愛 養 萬 物 而...

CHƯƠNG 33 BIỆN ĐỨC 辨 德

Hán văn: 知 人 者 智, 自 知 者 明. 勝 人 者 有 力, 自 勝 者 強. 知 足 者 富, 強 行 者 有 志. 不 失 其 所...

CHƯƠNG 32 THÁNH ĐỨC 聖 德

Hán văn: 道 常 無 名. 朴 雖 小, 天下 不 敢 臣. 侯 王 若 能 守 之, 萬 物 將 自 賓. 天 地 相 合, 以 降 甘...

CHƯƠNG 31 YẾN VŨ 偃 武

YẾN VŨ  Hán văn: 夫 佳 兵 者, 不 祥 之 器, 物 或 惡 之. 故 有 道 者 不 處. 君 子 居 則 貴 左, 用 兵 則...

CHƯƠNG 30 KIỆM VŨ 儉 武

Hán văn: 以 道 作 人 主 者 不 以 兵 強 天 下. 其 事 好 還. 師 之 所 處, 荊 棘 生 焉. 大 軍 之...

CHƯƠNG 29 VÔ VI 無 為

Hán văn: 將 欲 取 天 下 而 為 之, 吾 見 其 不 得 已. 天 下 神 器, 不 可 為 也. 為 者 敗 之, 執 者 失...

CHƯƠNG 28 PHẢN PHÁC 反 朴

Hán văn: 知 其 雄, 守 其 雌, 為 天 下 溪; 常 德 不 離, 復 歸 嬰 兒. 知 其 白, 守 其 黑, 為 天 下 式. 常 德 不 忒, 復 歸...

NHÂN SINH TRUYỆN