CHƯƠNG 70 TRI NAN 知 難

Hán văn: 吾 言 甚 易 知, 甚 易 行. 天 下 莫 能 知, 莫 能 行. 言 有 宗, 事 有 君. 夫 唯 無 知, 是 以 我不 知. 知 我...

CHƯƠNG 69 HUYỀN DỤNG 玄 用

Hán văn: 用 兵 有 言, 吾 不 敢 為 主, 而 為 客. 不 敢 進 寸 而 退 尺. 是 謂 行 無 行, 攘 無 臂, 扔 無敵, 執...

CHƯƠNG 68 PHỐI THIÊN 配 天

Hán văn: 善 為 士 者 不 武. 善 戰 者 不 怒. 善 勝 敵 者 不 與. 善 用 人 者 為 之 下. 是 謂 不...

CHƯƠNG 67 TAM BẢO 三 寶

Hán văn: 天 下 皆 謂 我 大 似 不 肖. 夫 唯 大, 故 似 不 肖. 若 肖 久 矣, 其 細 也 夫. 我 有 三 寶, 持 而...

CHƯƠNG 66 HẬU KỶ 後 己

Hán văn: 江 海 所 以 能 為 百 谷 王 者, 以 其 善 下 之, 故 能 為 百 谷 王. 是 以 欲 上 民...

CHƯƠNG 65 THUẦN ĐỨC 純 德

Hán văn: 古 之 善 為 道 者, 非 以 明 民, 將 以 愚 之. 民 之 難 治, 以 其 智 多. 故 以 智 治 國, 國 之...

CHƯƠNG 64 THỦ VI 守 微

Hán văn: 其 安 易 持, 其 未 兆 易 謀. 其 脆 易 泮, 其 微 易 散. 為 之 於 未 有, 治 之 於 未 亂. 合 抱...

CHƯƠNG 63 TƯ THỦY 思 始

Hán văn: 為 無 為, 事 無 事, 味 無 味. 大 小 多 少; 報 怨 以 德. 徒 難 於 其 易. 為 大 於 其 細. 天 下 難...

CHƯƠNG 62 VI ĐẠO (QUÍ ĐẠO) 為 道 (貴...

Hán văn: 道 者, 萬 物 之 奧. 善 人 之 寶, 不 善 人 之 所 保. 美 言 可 以 市 尊, 美 行 可 以 加 人. 人...

CHƯƠNG 61 KHIÊM ĐỨC 謙 德

Hán văn: 大 國 者 下 流, 天 下 之 交, 天 下 之 牝. 牝 常 以 靜 勝 牡, 以 靜 為 下. 故 大 國 以 下...

NHÂN SINH TRUYỆN