CHƯƠNG 60 CƯ VỊ 居 位

Hán văn: 治 大 國 如 烹 小 鮮. 以 道 蒞 天 下. 其 鬼 不 神. 非 其 鬼 不 神, 其 神 不 傷 人. 非 其 神...

CHƯƠNG 59 THỦ ĐẠO 守 道

Hán văn: 治 人, 事 天 莫 若 嗇. 夫 惟 嗇 是 謂 早 服, 早 服 謂 之 重 積 德. 重 積 德 則 無 不...

CHƯƠNG 58 THUẬN HÓA 順 化

Hán văn: 其 政 悶 悶, 其 民 淳 淳. 其 政 察 察, 其 民 缺 缺. 禍 兮 福 之 所 倚, 福 兮 禍 之 所 伏. 孰 知...

CHƯƠNG 57 THUẦN PHONG 淳 風

Hán văn: 以 正 治 國. 以 奇 用 兵. 以 無 事 取 天 下. 吾 何 以 知 其 然 哉? 以 此: 天 下 多 忌 諱...

CHƯƠNG 56 HUYỀN ĐỨC 玄 德

Hán văn: 知 者 不 言. 言 者 不 知. 塞 其 兌, 閉 其 門, 挫 其 銳, 解 其 紛, 和 其 光, 同 其 塵. 是 謂 玄 同. 故 不 可...

CHƯƠNG 55 HUYỀN PHÙ 玄 符

Hán văn: 含 德 之 厚, 比 於 赤 子. 毒 虫 不 螫, 猛 獸 不 據, 攫 鳥不 搏. 骨 弱 筋 柔 而 握 固. 未 知 牝...

CHƯƠNG 54 TU QUAN 修 觀

Hán văn: 善 建 者 不 拔. 善 抱 者 不 脫. 子 孫 以 祭 祀 不 輟. 修 之 於 身, 其 德 乃 真. 修 之 於...

CHƯƠNG 53 ÍCH CHỨNG 益 證

Hán văn: 使 我 介 然 有 知, 行 於 大 道 唯 施 是 畏. 大 道 甚 遺 而 民 好 徑. 朝 甚 除, 田 甚...

CHƯƠNG 52 QUI NGUYÊN 歸 元

Hán văn: 天 下 有 始, 以 為 天 下 母. 既 得 其 母, 以 知 其 子. 既 知 其 子 復 守 其 母. 沒 身 不 殆. 塞...

CHƯƠNG 51 DƯỠNG ĐỨC 養 德

Hán văn: 道 生 之, 德 畜 之, 物 形 之, 勢 成 之. 是 以 萬 物 莫 不 尊 道 而 貴 德. 道 之 尊, 德 之 貴, 夫 莫 之...

NHÂN SINH TRUYỆN