CHƯƠNG 10 NĂNG VI (能 為)

Hán văn: 載 營 魄 抱 一 能 無 離 乎? 專 氣 致 柔, 能 如 嬰 兒 乎? 滌 除 玄 覽, 能 無 疵 乎? 愛 民 治...

CHƯƠNG 9 VẬN DI (運 夷)

Hán văn: 持 而 盈 之, 不 如 其 已. 揣 而 銳 之, 不 可 長 保. 金 玉 滿 堂, 莫 之 能 守. 富 貴 而 驕, 自 遺 其...

CHƯƠNG 8 DỊ TÍNH (易 性)

Hán văn: 上 善 若 水. 水 善 利 萬 物 而 不 爭, 居 眾 人 之 所 惡, 故 几 於 道. 居 善 地, 心 善 淵, 與...

CHƯƠNG 7 THAO QUANG (韜 光)

Hán văn: 天 長 地 久. 天 地 所 以 能 長 且 久 者, 以 其 不 自 生, 故 能 長 生. 是以 聖 人 後 其...

CHƯƠNG 6 THÀNH TƯỢNG (成 象)

Hán văn: 谷 神 不 死 是 謂 玄 牝. 玄 牝 之 門, 是 謂 天 地 根. 綿 綿 若 存. 用 之 不 勤. Phiên âm: Cốc thầnbất...

Chương 5: Hư dụng (虛 用)

Hán văn: 天 地 不 仁, 以 萬 物 為 芻 狗. 聖 人 不 仁, 以 百 姓 為 芻 狗. 天 地 之 間, 其 猶 橐 籥...

Chương 4: Vô Nguyên

Hán văn: 道 沖 而 用 之 或 不 盈. 淵 兮 似 萬 物 之 宗. 挫 其 銳, 解 其 紛, 和 其 光, 同 其 塵. 湛 兮...

Chương 3: An dân

Hán văn: 不 尚 賢, 使 民 不 爭. 不 貴 難 得 之 貨, 使 民 不 為 盜. 不 見 可 欲, 使 民 心 不 亂. 是以 聖...

Chương 2: Dưỡng Thân

Hán văn: 天 下 皆 知 美 之 為 美, 斯 惡 已; 皆 知 善 之 為 善, 斯 不 善 已. 故 有 無 相 生, 難 易 相...

Chương 1: Thượng thiên Thể Đạo (體 道)

Hán văn: 道 可 道 非 常 道. 名 可 名 非 常 名. 無 名 天 地 之 始; 有 名 萬 物 之 母. 故 常 無...

NHÂN SINH TRUYỆN