Trang chủ Các tác giả Đăng bởi Phan Halcyon

Phan Halcyon

126 Bài viết 0 BÌNH LUẬN

CHƯƠNG 53 ÍCH CHỨNG 益 證

Hán văn: 使 我 介 然 有 知, 行 於 大 道 唯 施 是 畏. 大 道 甚 遺 而 民 好 徑. 朝 甚 除, 田 甚...

CHƯƠNG 52 QUI NGUYÊN 歸 元

Hán văn: 天 下 有 始, 以 為 天 下 母. 既 得 其 母, 以 知 其 子. 既 知 其 子 復 守 其 母. 沒 身 不 殆. 塞...

CHƯƠNG 51 DƯỠNG ĐỨC 養 德

Hán văn: 道 生 之, 德 畜 之, 物 形 之, 勢 成 之. 是 以 萬 物 莫 不 尊 道 而 貴 德. 道 之 尊, 德 之 貴, 夫 莫 之...

CHƯƠNG 50 QUÍ SINH 貴 生

Hán văn: 出 生 入 死. 生 之 徒, 十 有 三. 死 之 徒, 十 有 三. 人 之 生, 動 之 死 地 亦 十 有 三. 夫 何 故? 以 其...

CHƯƠNG 49 NHIỆM ĐỨC 任 德

Hán văn: 聖 人 無 常 心, 以 百 姓 心 為 心. 善 者 吾 善 之. 不 善 者 吾 亦 善 之, 得 善 矣. 信 者...

CHƯƠNG 48 VONG TRI 忘 知

Hán văn: 為 學 日 益, 為 道 日 損. 損 之 又 損, 至 於 無 為. 無 為 而 無 不 為, 取 天 下 常 以 無 事. 及...

CHƯƠNG 47 GIÁM VIỄN 鋻 遠

Hán văn: 不 出 戶, 知 天 下. 不 闚 牖, 見 天 道. 其 出 彌 遠, 其 知 彌 少. 是 以 聖 人 不 行 而 知, 不 見 而...

CHƯƠNG 46 KIỆM DỤC 儉 欲

Hán văn: 天 下 有 道, 卻 走 馬 以 糞. 天 下 無 道, 戎 馬 生 於 郊. 禍莫 大 於 不 知 足. 咎 莫 大 於...

CHƯƠNG 45 HỒNG ĐỨC 洪 德

Hán văn: 大 成 若 缺, 其 用 不 弊. 大 盈 若 沖, 其 用 不 窮. 大 直 若 屈. 大 巧 若 拙. 大 辯 若 訥. 躁 勝 寒. 靜...

CHƯƠNG 44 TRI CHỈ 知 止

Hán văn: 名 與 身 孰 親, 身 與 貨 孰 多. 得 與 亡 孰 病. 是 故, 甚 愛 必 甚 費. 多 藏 必 厚 亡. 知 足 不...

NHÂN SINH TRUYỆN